У Руском дому u Београду издаваће се пасош навијача за фудбалски Мундијал

СА ТИМ ДОКУМЕНТОМ УЛАЗИЋЕ СЕ У РУСИЈУ БЕЗ ВИЗЕ И ИМАТИ БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ДОК ТРАЈЕ ПРВЕНСТВО

        ШАЉАПИНСКА, по­све­ће­на слав­ном опер­ском пе­ва­чу сна­жног и бол­ног гла­са, са­да је „Ру­ски дом на­ви­ја­ча 2018”, пре­у­ре­ђе­на у то­тал-ди­зај­ну ово­го­ди­шњег Свет­ског пр­вен­ства у фуд­ба­лу. Под­ра­зу­ме­ва се да љу­би­те­љи фуд­ба­ла не­ће слу­ша­ти опер­ску кла­си­ку, већ ће гле­да­ти утак­ми­це на Мун­ди­ја­лу на не­ко­ли­ко ве­ли­ких екра­на.

        У фуд­бал­ској ен­кла­ви Ру­ског до­ма у Бе­о­гра­ду из­да­ва­ће се спе­ци­јал­ни па­сош на­ви­ја­ча - до­ку­мент с ко­јим се ула­зи у Ру­си­ју без ви­зе, омо­гу­ћа­ва бес­плат­но ко­ри­шће­ње град­ског пре­во­за у гра­до­ви­ма у ко­ји­ма ће би­ти од­и­гра­не утак­ми­це Свет­ског пр­вен­ства.

        Па­сош, с ку­пље­ном кар­том, га­ран­ту­је ула­зак на утак­ми­це пр­вен­ства.

        Дом на­ви­ја­ча би­ће и сво­је­вр­сни фуд­бал­ски ин­фор­ма­ци­о­ни цен­тар у ко­јем сви за­ин­те­ре­со­ва­ни пут­ни­ци мо­гу до­би­ти пр­о­фе­си­о­нал­не ин­фор­ма­ци­је и ту­ри­стич­ке услу­ге ко­је пру­жа парт­нер­ска орга­ни­за­ци­ја Ру­ског до­ма.

        За на­ви­ја­че у Ру­ском до­му би­ће орга­ни­зо­ва­ни по­себ­ни те­ча­је­ви ру­ског је­зи­ка.

        Би­ће об­ја­вљен и на­ви­јач­ки реч­ник за лак­ше сна­ла­же­ње на­ших пут­ни­ка у Ру­си­ји. 

        Исто ва­жи и за по­ли­цај­це ко­ји ће пра­ти­ти на­ше на­ви­ја­че и фуд­бал­ски на­ци­о­нал­ни тим. Учи­ће ру­ски и до­би­ће реч­ник.

        - Зи­до­ви ове згра­де су ста­ри, али енер­ги­ја овог ме­ста тре­ба да бу­де мла­да - ка­же ди­рек­тор­ка Ру­ског до­ма На­де­жда Ку­шчен­ко­ва.

        Ина­че, ин­сти­ту­ци­ја у бе­о­град­ској Ули­ци На­ци­о­нал­ног фр­он­та при­па­да Фе­де­рал­ној аген­ци­ји Рос­со­труд­ни­че­ство при Ми­ни­стар­ству спољ­њих по­сло­ва.

        Политика
 
Категорије: 

Слични садржаји

Коментари